Quotes > W > William Shakespeare

Do thou amend thy face, and I'll amend my life. - William Shakespeare

"Do thou amend thy face, and I'll amend my life." - William Shakespeare


Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

William Shakespeare Quote Wallpapers

Do thou amend thy face, and I'll amend my life. - William Shakespeare #1 Do thou amend thy face, and I'll amend my life. - William Shakespeare #2

Faces, ,